ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เวอร์ชั่น 1.0

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เวอร์ชั่น 1.0

 

ความสามารถของระบบ

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

แสดงจำนวนนักเรียน รายวิชา รายวิชารอการอนุมัติ นักเรียนที่เลือกรายวิชาแล้ว นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือก

นำเข้าข้อมูลนักเรียน คุณครู รายวิชา ผ่าน excel

เลือกวิชาให้แก่ครูผู้สอน เลือกครูผู้สอนให้กับวิชา

การเลื่อนชั้นของนักเรียน

กำหนดจำนวนวิชาที่สามารถลงทะเบียน

กำหนดระดับผลการเรียน

กำหนดสถานะของนักเรียน

เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข่าวสาร

เพิ่ม / แก้ไข / ลบ บัญชีผู้ดูแล

ดูและแก้ไขผลการประเมิน

กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น ชื่อหน่วยงาน โลโก้ ที่อยู่

ออกรายงาน

รายงานการประเมินผล (pdf,excel)

รายห้อง

รายวิชา

ทั้งหมด

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส

รายงานรายการรายวิชา (pdf,excel)

แยกตามครูผู้สอน

แยกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา

รายงานการเลือกรายวิชา (pdf,excel)

รายวิชา

ครูผู้สอน

รายห้อง

ภาคเรียน ปีการศึกษา

ส่วนของคุณครู

ลงทะเบียน

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ประเมินผลการเรียน

เปิดรายวิชาเพิ่มเติม (เปิดเองและเลือกจากรายการที่มี)

ดูรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชา

ดูผลการประเมิน

ออกรายงาน (pdf,excel)

รายงานผลการประเมิน

รายงานการเลือกรายวิชา

ส่วนของนักเรียน

ลงทะเบียน

เลือกรายวิชาเพิ่มเติม

แก้ไขการเลือกรายวิชา

ดูผลการเรียนแต่ละปีการศึกษา

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ user : admin@admin.com passwd : admin

สำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนและทดสอบได้เลยครับ

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน

UPDATE